POTOCZNE ASPIRACJE

Potocznie aspiracje oznaczają „pragnienie czegoś”, am­bicje. W psychologii przez aspiracje rozumiane jest dą­żenie do osiągnięcia określonych celów, pragnienie re­alizacji ideałów, chęć przekonania się o własnych możliwościach, zdolnościach, co następnie stanowi pod­stawę do oceny wyników swego działania. U ludzi, którzy mają silnie rozwiniętą potrzebę osiągnięć, wzra­sta równocześnie obciążenie psychiczne, uwarunko­wane usilnym dążeniem do realizacji celów życiowych, pokonywaniem wielu trudności za wszelką cenę, zdo­bywaniem się na wysiłki, przekraczające często ich możliwości. Jednocześnie takie zachowanie rozwija ich sprawność, której wymaga realizacja dążeń.