POTRZEBA BADAŃ

Dubos w swej bogatej monografii pt. „Człowiek, środowisko, adaptacja” (1970) podaje wy­niki własnych badań nad szczurami, u których , wy­wołano eksperymentalne nadciśnienie tętnicze. W war runkach stłoczenia nadciśnienie to wzrastało. Inne ba­dania wykazały, że u stłoczonych kurcząt stwardnienie naczyń wieńcowych rozwijało się szybciej i było.bar­dziej nasilone, niż u trzymanych w odosobnieniu. Przy­puszcza się, że stłoczenie może zmieniać reakcje na każdy niemal rodzaj bodźca. Na potrzebę podjęcia badań nad wpływem stłoczenia na sferę psychiczną współczesnego człowieka wskazuje nieustanny; wzrost’, urbanizacji,,.’pociągający za sobą konieczność współżycia dużych grup ludzi na stosun­kowo małej powierzchni, co narzuca określone zasady współżycia społecznego i konieczność ich; przestrzega­nia, oraz trudności przystosowania psychospołecznego, coraz częściej występujące u wielu ludzi żyjących w dużych skupiskach.