W tej grupie chorych rezerwy insulinowe są mniejsze

U chorych na cukrzycę typu 1 występuje odmienne od oczekiwanego sprężenie w przekazywaniu genów HLA-DR3 i HLA-B8 oraz HLA-DR4 iHLA-B15. Obserwuje się też pewne odmienności fenotypowe związane z rodzajem markerów HLA, HLA-DR4 i HLA-B15. Występują one częściej u dzieci młodszych ze słabiej wyrażonym komponentem immunologicznym, a być może z większym udziałem czynników zewnętrznych (infekcje). W tej grupie chorych rezerwy insulinowe są mniejsze i na ogół nie dochodzi do remisji cukrzycy.
W Polsce wiodące badania z zakresu genetyki i immunologii w cukrzycy typu 1 u dzieci prowadzone są w Ośrodku Łódzkim (Bodalski i Krokowski). Typowanie alleli genów DRB(, DQAj i DQB, u osób zdrowych i chorych na cukrzycę umożliwiło ustalenie, że w Polsce centralnej haplotypy predysponujące do wystąpienia cukrzycy są odmienne niż w innych krajach Europy. Jedynym haplotypem HLA związanym z cukrzycą jest DRB|0401 – DOA^Ol – DQBj0302, w którym silnie predysponujące są allele: 0401 i 0302, czyli decydujące jest współwystępowanie DRB,0401 i DQB!0302. Ponadto stwierdzono, że z cukrzycą silnie wiążą się trzy polimorfizmy w zakresie regionu genu insuliny oraz zwrócono uwagę na rolę, jaką może odgrywać gen kodujący dla receptora limfocytu T – CTLA-4.