WSZECHOBECNY HAŁAS

Jest wszechobecny,, panuje na’ulicach i w domach, w których.rniedostatecznie stosuje-się materiały dźwięko­chłonne, dosięga nas w miejscu pracy i w. uzdrowisku, bombarduje nas na plaży i w’ parku.-Odbierane przez nas dzisiaj bodźce; akustyczne przekraczają często nor­my higieniczne.- Za dopuszczalny . poziom dźwięku przyjmuje się 85, decybeli (dB), a .za poziom -maksy­malny — 90 dB (Z. Jethon, P. Krasucki, A. Rogoziński,1973), podczas gdy silnik motocyklowy daje hałas rów­ny 100—106 dB, zbliżony do intensywności huku sil­nika samolotowego, słyszanego z niewielkiej odległości. Dla porównania warto podać, że dopuszczalne nasile­nie hałasu przy pracy umysłowej nie powinno prze­kraczać 60 dB, a przy pracy wymagającej intensywnej koncentracji — 50 dB.