NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI

Najczęś­ciej przyjmuje się, że czynnikiem „energetyżującym” jest agresja jako efekt lęku, konfliktu lub frustracji. Przez agresję psychologia rozumie reakcje wro­gie, które obok reakcji oporu są -jednym z głównych rodzajów reakcji negatywnych. Do reakcji wrogich za­liczamy takie formy zachowania jak demonstracja, ne- gatywizm, wywieranie naoisku, izolacja i czyny spo­łecznie szkodliwe. Konflikt w życiu człowieka powstaje wtedy, gdy sytuacja ma równocześnie pod­wójną wartość — dodatnią i ujemną. Człowiek posta­wiony w sytuacji konfliktowej musi rozwiązać pro­blem, czy np. dążyć do osiągnięcia korzyści, czy też, dla uniknięcia zagrożenia, wycofać się z sytuacji. Kon­flikt wywołują różne presje społeczne, które skłaniają człowieka do działań nie zawsze przez niego pożąda­nych, grożąc mu określoną karą za ich niewykonanie.