ZABLOKOWANIE POBUDZEŃ

Za­blokowanie różnych pobudzeń we wczesnym okresie życia zwierząt wywoływało długotrwałe skutki w po­staci zaburzeń w aktywności życiowej, w sferze emo­cji, zdolności do uczenia się oraz zachowaniu społecz­nym. Już w latach trzydziestych uczony radziecki Pawłów w wyniku swoich słynnych badań nad psami doszedł do wniosku, że do normalnej pracy kory móz­gowej konieczny jest stały dopływ bodźców dochodzą­cych od narządów zmysłowych. Jednostajność wrażeń oraz zbyt mała liczba bodźców zewnętrznych powodują jego zdaniem gwałtowne obniżenie poziomu energe­tycznego kory mózgowej. Trudno określić, na ile te wyniki można odnieść do człowieka i jakie znaczenie mają one dla wyjaśnienia zaburzeń psychicznych związanych z brakiem lub o- graniczeniem dopływu informacji.