AKTYWNOŚĆ W POSZUKIWANIU INFORMACJI

Wśród potrzeb pojmowanych jako właściwości dyna­mizujące aktywność człowieka, wymieniane są po­trzeby orientacyjne. Przedmiotem tych po­trzeb są czynności i sytuacje zewnętrzne związane z orientacją w środowisku. Zaspokajanie ich ma szcze­gólne znaczenie we współczesnym środowisku tech­nicznym i społecznym, tak zmienionym przez postępceptorów (np. oka). Dzięki postępowi nauki poznaje przemiany w jądrze atomu, poznaje inne planety, od­krywa kod genetyczny. Mowa człowieka, jako najdo­skonalsze narzędzie przekazywania informacji, pozwala na orientację w zjawiskach i zdarzeniach, które już na­stąpiły lub mają dopiero nastąpić. We współczesnym świecie ilość informacji zawarta w różnych słowach ogromnie wzrosła dzięki postępowi nauki.