DUŻA LICZBA LUDZI

Sto lat temu Stuart Mili wskazywał już na ten rodzaj psychicznego obciążenia mówiąc: „Popu­lacja może być zbyt stłoczona, nawet jeśli wszyscy są dostatecznie zaopatrzeni w żywność i odzież. Nie jest dobrze człowiekowi, jeśli przez cały czas z konieczności pozostaje w obecności innych przedstawicieli swego gatunku. Idea świata, z którego usunięto samotność, jest-bardzo-złą.idfią”. Następstwem skupienia dużej liczby ludzi w mia­stach, a także zmiany struktury społecznej, jest też ob­ciążenie związane z ujednoliceniem trybu życia ich mieszkańców. Socjologia zwraca też uwa­gę na zjawisko alienacji, wyobcowania mie­szkańca współczesnego miasta, który często jest pozo­stawiony sam sobie, pozostaje „za ścianą”, mimo za­mieszkiwania w olbrzymim bloku dużego osiedla mie­szkaniowego.